Friday, June 15, 2007

Spanish artist Curro González:

La Bolsa
(2006)


Temptations of St. Anthony I
(1998)